Karl W. Houghton

Inscription:
Houghton Karl W. 1893 - 1980 Jean E. 1888 - 1976

Last Name:
Houghton

First Name:
Karl

Maiden Name:
W.

Year of Death:
1980

Row:
20

Stone:
9