CEMETERIES

Eli Perron

Inscription:
Eli Perron 1866 - 1938

Last Name:
Perron

First Name:
Eli

Year of Death:
1938

Row:
23

Stone:
7